Hotline

ĐT Cố Định
( 8:00 - 22:00 )
04.7303.1313

Trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm tiếng Nhật S3 Education

Giáo viên Nhật giảng dạy chính, tặng máy tính bảng khi đăng ký học, chuyên đào tạo cho du học sinh ôn luyện thi Top-J, Nat-Test với tỷ lệ đỗ lên đến 90% .Luyện kỹ năng giao tiếp thực tế giúp du học sinh dễ dàng tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. LH: 04.7303.1313

Báo chí nói về chúng tôi

Thông tin liên lạc - Bản đồ

Hotline: 04.7303.1313

Địa chỉ: Sảnh A R1 Royal City, Hà Nội


Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Khuyến mại đặc biệt:

  • Miễn phí dịch thuật hồ sơ bao gồm 8 loại giấy tờ, giúp quý khách tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu VNĐ tiền phí dịch thuật.

Hotline chuyên hỗ trợ liên quan đến hồ sơ du học và cách tăng tỷ lệ xin Visa:

04.7303.1313

 

Chứng minh tài chính chỉ với 1,5 triệu VNĐ

Trung Tâm Tiếng Nhật NÚI TRÚC

2. G?I XE va GIAO TRINH

 -  Mi?n phi ti?n g?i xe d?p, xe may

 - H?c vien du?c phat mi?n phi tai li?u h?c t?p

 -------------------------------------

Trung tam ti?ng Nh?t thu?c h?i giao luu van hoa Vi?t-Nh?t la m?t co s? gi?ng d?y ti?ng Nh?t,du?c thanh l?p ngay 10/09/1992 theo quy?t d?nh s? 539/GDCN c?a S? Giao d?c dao t?o Ha N?i


 Trung tam ti?ng Nh?t co d?a ch? 15 Ngo Nui Truc-Kim Ma-Ba Dinh-Ha N?i

 Co s? h?c t?p c?a Trung tam ti?ng Nh?t la m?t toa nha 4 t?ng du?c xay v?i thi?t k? va b?ng kinh phi c?a H?i giao luu van hoa Nh?t - Vi?t tren di?n tich 1000m2 , dua vao s? d?ng t? thang 5 nam 1995

 Trung tam ti?ng Nh?t co 9 phong h?c co may l?nh,m?t phong nghe bang 26 gh? hi?n d?i,cac phong du?c trang b? ti?n nghi do Nh?t b?n cung c?p.

 Thu vi?n c?a Trung tam v?i hon 20.000 d?u sach la m?t trong nh?ng thu vi?n ti?ng Nh?t t?t nh?t ? Ha N?i hi?n nay.

 Hang nam ,Trung tam ti?ng Nh?t don tren 1000 h?c vien theo h?c cac trinh d? A,B,C, cac ?p luy?n thi c?p d? 2,c?p d? 3 va l?p h?i tho?i.M?i l?p h?c khong qua 25 ngu?i.

 Trung tam ti?ng Nh?t la m?t d?a ch? tin c?y cho nhi?u ngu?i mu?n h?c ti?ng Nh?t ? Ha N?i va cac t?nh lan c?n.

 D?n nay,Trung tam ti?ng Nh?t da dao t?o du?c tren 11.000 ngu?i

 T?t nghi?p ? trung tam h?c sinh co d? di?u ki?n lam vi?c ? cac co s? kinh t? c?a Nh?t ? Vi?t Nam,di ti nghi?p ? Nh?t B?n ho?c lam cong vi?c co lien quan d?n ngon ng? Nh?t B?n

 Qua cac ki thi ti?ng Nh?t do s? tr? giup c?a D?i s? quan Nh?t B?n,m?t s? h?c sinh c?a Trung tam da d?t du?c nh?ng gi?i thu?ng cao va du?c di h?c them t?i Nh?t B?n

 Hi?n nay PGS.PTS Vu Kh?c Lien T?ng thu ki h?i giao luu Vi?t-Nh?t kiem Giam d?c trung tam ti?ng Nh?t.Ong da co nhi?u nam ho?t d?ng trong linh v?c giao luu van hoa.

 D?i ngu th?y co giao Nh?t B?n la nh?ng giao vien tr?,nang d?ng,vui v?,co ki?n th?c su ph?m t?t,yeu quy d?t nu?c va con ngu?i Vi?t Nam gi?ng d?y ti?ng Nh?t t?i Trung tam.

 Giao vien Vi?t nam la nh?ng th?y co giao co uy tin ? cac tru?ng d?i h?c ? Ha N?i

 H?u h?t cac th?y co giao Vi?t Nam d?u du?c tu nghi?p t?i Nh?t B?n co kinh nghi?m lau nam trong vi?c gi?ng d?y ti?ng Nh?t.

 Trung tam ti?ng Nh?t s? co cac l?p h?c c?p t?c danh cho cac doanh nghi?p ho?c t? ch?c co nhu c?u c? ngu?i sang Nh?t lam vi?c ho?c h?c t?p

 Trung tam con nh?n cac cong vi?c v? d?ch thu?t va cac d?ch v? phien d?ch.

 Theo yeu c?u,Trung tam ti?ng Nh?t co th? t? ch?c cac l?p chuyen d? sau c?p d? C v? thuong m?i,du l?ch va cac nganh giao d?ch khac.

 Ngoai vi?c h?c t?p ? l?p Trung tam con t? ch?c nhi?u ho?t d?ng van hoa do H?i giao luu van hoa Vi?t -Nh?t t? ch?c.

 Phan chia th?i gian h?c:

 - M?t nam du?c chia lam 3 h?c ki,m?i h?c ki du?c b?t d?u vao cac thang 1,thang 5 va thang 9.

 - M?i h?c ki keo dai 3 thang(13 tu?n) co 2 ki ki?m tra:Ki?m tra gi?a ki va thi cu?i ki.

 - M?i tu?n h?c 3 bu?i vao cac ngay th? 2,4,6 ho?c 3,5,7.

 - M?i bu?i h?c du?c chia lam 2 ti?t:1 ti?t do giao vien Nh?t B?n va 1 ti?t do giao vien Vi?t Nam gi?ng d?y.

 Hinh th?c nh?p h?c:

 -Nh?ng ngu?i mu?n nh?p h?c ph?i d?n dang ki tru?c khi h?c ki b?t d?u.Khong nhan h?c sinh gi?a ki.

 -Tru?c khi b?t d?u m?t h?c ki m?i,Trung tam t? ch?c thi b? sung vao cac l?p ? trinh d? cho h?c vien d?n dang ki.

 -H?c phi hang thang co th? ch?p nh?n du?c.H?c vien h?c gi?i du?c gi?m h?c phi.

 -M?i chi ti?t c? th? lien h? b? ph?n giao v? c?a Trung tam ti?ng Nh?t

 Tel: 84 4 38460341

 Fax: 84 4 38463681

 Trung tam ti?ng Nh?t ch? don cac b?n !!!

Ngu?n: Cty TNHH Virus-One

Website : http://dichvuchungminhtaichinh.com
Hotline : 0982.456.965
Email : admin@dichvuchungminhtaichinh.com
Dc : S? 96A Tri?u Vi?t Vuong, Hai Ba Trung, Ha N?i.